Katharina Petzoldt

Hermann Hertling zom 90. Jebootsdaach                                     

Hadder unse Hermann allt ens en Äktschen jesinn. Jo jo dat! Domm Frohch. Wä kennt in nit? Mer kennt in allt vun dä Spilljemeinschaff St. Engelbert, wo hä zick 1948 metjespillt hät. Do wor dä jrad 18 Johr alt. Ävver stadtbekannt jewoode ess hä durch de Kumede, dem Thiater vum Heimatverein Alt-Köln. Do ess hä zick 1960 met dobei un wor vun 1984 bes 2010 der Baas. Em Autoren-Verzeichnis weed hä der eijentliche Hausautor vun der Kumede jenannt. De kölsche Sproch ess si Element. Ich weiß nit, wievill Stöcke hä do jeschrevve hät, et Rejalt hatt un metjespillt hät. Hä wor, wie dät mer hück sage, de jod Siel un de Mamm (Papp) vun der Kompanie.

Sing jrößte Enttäuschung hät hä erläv, wie mer in, ich well et ens janz vörsichtich ussdröcke, nit jrad op de fing Aat jewipp hät. Dat hät in schwer jetroffe. Su jet määt mer nit met einem, dä sich met Hätzblot för dä Spillkreis enjesatz hät. He pass dä Sproch: Undank ess der Welten Luhn.  

Ei Johr späder, am 14. April 2011, ess hä dann met dem Rheinlanddaler jeihrt woode. Zick 1976 weed der Rheinlanddaler vum Landschaffsverband Rheinland aan Minsche verjevve, die sich öm de kulturelle Entwicklung em Rheinland verdeent jemaat hann. Dä Orden hät hä mi wie verdeent.

Ävver der Rheinlanddaler wor et nit allein. 1985 hät hä zusamme met dem Kumedeschmölzje un för singe Ensatz en der Kumede der Severinsbürjerpries kräje. Der Severinsbürjerpries weed zick dem Johr 1984 aan Lück verlihnt, die sich öm uns kölsche Sproch, Kultur, Levvensaat un kölsch Brauchtum verdeent jemaat hann. Domet ess hä em Kreis vun su pruminente Kölsche wie Mathilde Foss, der domolije Schulleiterin vun der Katholischen Jrundschull Zochwäch, dem Dr. Heribert A. Hilgers, dem langjöhrije Baas vum Heimatverein Alt-Köln, dem Leedermächer Hans Knipp, vum Monika Kampmann, dem Tommy Engel, dem Wolfgang Niedecken un noch ville andere, opjenomme woode.

Ävver och öm der Heimatverein Alt-Köln hät hä sich verdeent jemaat. Vun 1992 bes 2010 wor hä zesamme met dem och unverjesse Willi Reisdorf em Vörstand vum Heimatverein Alt-Köln. 

Hück ess der Hermann als Verzällchensmann un Rezitator ungerwächs. Ov bei Benefizveranstaltunge, en Vereine odder Seniorenresidenze, üvverall weed hä enjelade. Hä bruch allt jar nit de Mul opzemaache, do weed allt jeklatsch. Un wann hä dann sing Verzällcher vördräht ess mer futsch un fott. Hermann ess en singem Element un mer kann nit jenohch dovun krijje.  

Leeve Hermann, vun Hätze wünsche ich deer alles Jode zo Dingem 90. Jebootsdaach. Dat do 90 Johre jewoode bes, ka’mer suwiesu nit esu richtich jläuve. Bliev jesund un aläät un maach de Lückcher noch vill Johre met dinge Verzällcher Freud.

Ding Fründin

Tring

 

Katharina Petzoldt  2020